Objednajte sa ešte dnes! Zavolajte: 02 / 52 444 022|info@frais.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 2018-03-23T13:38:27+00:00

Všeobecné obchodné podmienky pre portál www.frais.sk/e-shop

Spoločnosť Beauty & Care, s.r.o., so sílom: Brigádnická 54, 841 10 Bratislava, IČO: 44 371 527, DIČ: 2022685566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 54533/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.frais.sk/e-shop/, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.frais.sk.

Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál www.frais.sk a prostredníctvom tohto Portálu predáva Kupóny Zákazníkom. Prevádzkovateľa sa zaviazal, že bude akceptovať Zákazníkmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na to oprávnený.

 

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto Všeobecných Obchodných Podmienok majú nižšie uvedené pojmy a skratky označené veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

 1. Prevádzkovateľ je spoločnosť Beauty & Care, s.r.o., so sídlom: Brigádnická 54, 841 10 Bratislava, IČO: 44 371 527, DIČ: 2022685566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 54533/B. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa  Klientovi na Stránke;
 1. Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa vrátane podstránok frais.sk ;
 2. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón na Portáli;
 1. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja  Kupónu;
 2. Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónov uverejnená na Portáli. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Prevádzkovateľa, popis a opis Plnenia, cenu Kupónu, percento poskytnutej zľavy, lehotu platnosti kupónov, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, miesto uplatnenia Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
 3. Kupón je potvrdenie o práve Zákazníka voči Prevádzkovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne
 4. Hodnota Kupónu je zľava vo forme sumy alebo percenta uvedeného v Ponuke, ktoré Prevádzkovateľ odpočíta od konečnej ceny Plnenia, ktorú Prevádzkovateľ poskytol Zákazníkovi a na úhradu ktorého ceny Zákazník použil Kupón v súlade s podmienkami uvedenými v Kupóne alebo v Ponuke, pokiaľ bude Kupón zo strany Zákazníka predložený Prevádzkovateľovi v dobe platnosti Kupónu stanovenej Ponukou a uvedenej v Kupóne.
 5. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
 6. Účet je účet Klienta zriadený na Portáli;
 7. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva  a povinnosti Prevádzkovateľa a Zákazníka pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Portáli.

 

Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

 1. Prevádzkovateľ zverejňuje na Portáli Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.
 2. Ponuku Kupónu zverejňuje Prevádzkovateľ na Portáli. Ponuka sa stane aktívnou v okamihu jej zverejnenia na Portáli. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón nie je vopred stanovené a bude individuálne určené pri špecifikácii pre každú Ponuku. Prevádzkovateľ sa nezaväzuje k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktiváciou Ponuky vzniká záväzok Poskytovateľa poskytnúť Plnenie Zákazníkom za podmienok uvedených v Ponuke a na Kupóne.
 3. Každý Zákazník si môže zakúpiť ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Poskytovanie aktuálneho Plnenia Poskytovateľom upravujú podmienky použitia Kupónu uvedené v Ponuke. Prevádzkovateľ môže vymedziť maximálne množstvo ponúkaných Kupónov v Ponuke. Vypredaním všetkých Kupónov možnosť zakúpenia ďalších Kupónov danej Ponuky končí.
 4. Objednávka Kupónu a následná jeho kúpa sa realizuje prostredníctvom Portálu, postupnosťou krokov uvedenou na Portále. Pri dvoch spôsoboch online platby: platobnou kartou cez systém CardPay (TrustPay) alebo okamžitým bankovým prevodom (ebanking) cez systém TrustPay, platobnou kartou príde kupón na účet Zákazníka do 1 hodiny. Pre doručenie kupónu je Zákazník povinný riadne dokončiť objednávku úhradou na stránkach banky až po návrat na stránku www.frais.sk. Až vtedy Portál dostane informáciu o platbe a zašle Zákazníkovi kupón alebo informáciu, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená. Pri spôsobe platby bankovým prevodom bude Kupón alebo informácia, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená, zaslané Zákazníkovi až po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa a jej identifikovaní na základe Variabilného symbolu platby.
 5. Stlačením tlačidla „kúpiť“, prípadne „kúpiť ako darček“ a vyplnením potrebných údajov Zákazník objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“). Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva pre Zákazníka záväznou, čím sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za Kupón. Zákazník súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
 6. Po odoslaní Objednávky je Zákazník povinný uhradiť cenu za Kupón, a to pri objednávaní Kupónu prostredníctvom jedného z uvedených spôsobov platby.
 7. Pripísaním kúpnej ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje. Kupón sa považuje za doručený odoslaním e-mailovej správy s informáciou, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pre účely doručenia Kupónu.
 8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva Prevádzkovateľ.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy na doručenie Kupónu zo strany Zákazníka.

 

Článok III
Práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, doručí Kupón Zákazníkovi elektronickou formou, spôsobom stanoveným v článku II. bod 7 VOP , pričom Zákazník je povinný Kupón vytlačiť.
 2. Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu na poskytnutie Plnenia Prevádzkovateľa Zákazníkom.
 3. Zákazník je oprávnený použiť Kupón za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Zákazníkovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
 4. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom na poskytnutie Plnenia, Zákazník si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
 5. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Zákazník nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (Plnenie) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
 6. Zákazník vyjadruje súhlas, aby mu Prevádzkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 

 1. Prevádzkovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
 2. za dodanie Plnenia v kvalite a rozsahu podľa Ponuky,
 3. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
 4. za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 5. Prevádzkovateľ na Plnenie poskytuje Zákazníkovi záruku v súlade s platnými právnymi predpismi.
 6. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie Kupónu Zákazníkovi spôsobom podľa týchto VOP.
 7. V prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu, že Zákazník alebo Poskytovateľ v súvislosti s používaním Portálu nedodržal tieto VOP, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, má nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Škodu je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť ten, kto ju preukázateľne spôsobil.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie je povinný poskytnúť Zákazníkovi náhradný Kupón.

 

Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, ktorý si riadne zakúpil, Zákazník môže toto nedoručenie, respektíve vadné doručenie Kupónu reklamovať. Zákazník je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: eshop@frais.sk
 2. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený. Pokiaľ Zákazník neuplatní vady v lehotách a spôsobom uvedených vyššie, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 3. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1 do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Zákazník oprávnený od kúpy Kupónu odstúpiť.

Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu

 1. V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
 2. Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku z Portálu, ak zistí, že informácia alebo údaje uvedené v Ponuke sú nesprávne, neúplné  alebo chybné alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané Objednávky a/alebo kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tieto sa rušia, pričom Prevádzkovateľ do 10 dní od stiahnutia Ponuky vráti Zákazníkovi cenu za Kupón, ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval predmetnú úhradu.
 3. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uhradenia kupónu. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpy v prípade, ak už Kupón uplatnil, alebo doba platnosti Kupónu medzitým vypršala. Na odstúpenie od kúpy Kupónu je Zákazník povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení od kúpy Kupónu na e-mailovú adresu eshop@frais.sk, a to v tejto lehote. Prevádzkovateľ do 14 dní od doručenia tohto oznámenia vráti Zákazníkovi cenu za Kupón, ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval predmetnú úhradu.

 

Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú  bližšie upravené vo VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia a správy databázy. Zákazníkov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi písomne e-mailom na adresu eshop@frais.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Zákazníkom a  Prevádzkovateľom. Zákazník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní  súhlasu. Zákazník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný v týchto VOP.
 3. Vyplnením registračného formulára Zákazník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov o zľavách a novinkách ponúkaných na Portáli. Zasielanie informačných e-mailov môže Zákazník kedykoľvek odmietnuť písomným oznámením svojho nesúhlasu na adrese…, alebo kliknutím na odhlasovaciu linku uvedenú na konci každého informačného e-mailu
 4. Prevádzkovateľ  zverejňuje VOP na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený ustanovenia VOP jednostranne dopĺňať alebo meniť. Doplnené alebo zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.frais.sk/obchodne-podmienky.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.4.2015.

Použitie cookies: Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním cookies, avšak cookies môžete kedykoľvek vypnúť. Viac informácii

Vezmite prosím na vedomie, že ak zakážete cookies, niektoré časti stránok nebudú správne fungovať.

Zavrieť