Objednajte sa ešte dnes! Zavolajte: 02 / 52 444 022|info@frais.sk
Vyhraj nový rozmer – Podmienky súťaže 2019-06-11T23:09:05+00:00

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Vyhraj nový rozmer“ (ďalej aj ako „súťaž“) na sociálnych sieťach Facebook a Instagram vyhlasovateľa súťaže Inštitútu zdravia a krásy FRAIS, prevádzkovaná spoločnosťou SAPIENTIA, s.r.o. (ďalej len „štatút“).

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:  SAPIENTIA, s.r.o
Prevádzka:            Inštitút zdravia a krásy FRAIS
sídlo:                    Brigádnická 54, 84110, Bratislava
IČO:                     35838876
zápis v registri:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sro, vložka č.: 26836/B

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 1. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
 2. Účelom súťaže je, propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
 3. Predmetom súťaže je vyplnenie dotazníka.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 12.6.2019 od 10:00 hod. do 26.6.2019 do 15:00 hod. Najneskôr do dňa 26.06.2019 do 15:00 hod vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
 2. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v súťažnom dotazníku vyplnila požadované údaje a všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 4. Podmienkou účasti je súhlas účastníka na spracovanie osobných údajov a podobizne na marketingové účely a na účely sledovania premeny pacienta ktoré budú zverejnené na webových stránkach, sociálnych sieťach, a v iných médiách vyhlasovateľa súťaže po dobu 10 rokov.
 5. Súťažiaci aj výherca berie na vedomie že následkom odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov je strata prípadného nároku na výhru v súťaži.
 6. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 7. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu vyplní dotazník ktorý bude vyžrebovaný.
 8. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 9. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 10. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 11. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 12. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 13. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
 14. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:
 • Zákrok plastickej chirurgie Augmentácia pŕs vrátane implantátov (ďalej len „hlavná cena“),
 • Zľava na zákrok plastickej chirurgie Augmentácia pŕs v hodnote 400,- EUR (ďalej len „druhá cena“),
 • Zľava na zákrok plastickej chirurgie Augmentácia pŕs v hodnote 300,- EUR (ďalej len „tretia cena“),
 • Tretia cena bude žrebovaná 8 krát
 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
 2. ŽREBOVANIE A OCENENIE
 3. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 03.07.2019.
 4. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 5. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny.
 6. Vyžrebovaní budú aj výhercovia druhej ceny a 8 výhercov tretej ceny.
 7. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 8. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi – výhercovi druhej ceny. Ak vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 9. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
 10. Všetci vyžrebovaní výhercovia musia výhru, Plastickú operáciu – Augmentácia pŕs, zrealizovať do 31.8.2019

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu je podmienkou účasti na súťaži a na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave dňa, 11.6.2019

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka, súhlasím so spracovaním osobných údajov , ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel súťaže „Vyhraj nový rozmer“, prevádzkovateľovi SAPIENTIA, s.r.o. na čas 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@frais.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Použitie cookies: Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním cookies, avšak cookies môžete kedykoľvek vypnúť. Viac informácii

Vezmite prosím na vedomie, že ak zakážete cookies, niektoré časti stránok nebudú správne fungovať.

Zavrieť