Menu
Akcia

CARBON PEEL + MEZOTERAPIA

Muži Ženy

Zásady ochrany osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme ak nás budete kontaktovať elektronicky na emailovej adrese GDPR@frais.sk. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.


1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť: SAPIENTIA, s.r.o., zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 26836/B, sídlo: Brigádnická 54, 841 10 Bratislava , IČO: 35 838 87 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese GDPR@frais.sk.


2. Aké osobné údaje spracúvame?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje o poistení klienta, zdravotný stav klienta (najmä v rozsahu identifikácie bolesti, informácií o podávaných liekoch, doterajšej liečbe, a pod.), historicky objednané produkty a služby, detailné informácie o zdravotnom stave.
Beriete na vedomie, že elektronická komunikácia nahrádza listinnú podobu doručovaných dokumentov v zmysle Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Dokument doručený prostredníctvom Elektronickej pobočky považujeme za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo inú adresu určenú pre doručovanie zásielok. Prostredníctvom Elektronickej pobočky nie je potrebné, a teda ani možné, zasielať dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
V zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon uskutočnený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.


3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) pri plnení zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou ste

  • na účel identifikácie klienta pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

Pre tieto účely je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následné plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní túto zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

b) pri plnení právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov

  • na účel dodržiavania základných zásad spracovania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takéhoto porušenia jednotlivcom a orgánom, spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od dotknutých osôb
  • na účel riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci

c) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú

  • ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
  • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
  • administrácia informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,
  • určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

d) na základe Vášho súhlasu
- na marketingové účely – propagáciu Prevádzkovateľa, propagáciu jej produktov a služieb spoločností a zisťovanie spokojnosti so službami

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami produktov a služieb prevádzkovateľa. Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom (odkliknutím tlačítka s vyjadrením súhlasu na webe) môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním

4. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) po dať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

5. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese GDPR@frais.sk alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

6. Komu vaše údaje poskytujeme?
S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. U prevádzkovateľa sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.


Účtovníctvo
a) Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 

Portál
a) zmluvy uzatvorené prostredníctvom webu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii
a) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing
a) Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

9. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:
Email: GDPR@frais.sk
Tel. č.: 02 / 210 285 82

10. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email GDPR@frais.sk. Taktiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

12. Používame pri spracovaní osobných údajov automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania?

Pri spracovaní osobných údajov profilujeme klientov najmä podľa kategórie diagnózy a využívame túto informáciu na zaradenie pre zasielanie adresných správ týkajúcich sa ponuky produktov a služieb, ktoré sa čo najviac vedia priblížiť k nášmu klientovi.
Profilovanie využívame aj v prípade priameho marketingu na cielené kampane a zasielanie notifikácií.
Profilovanie využívame aj v prípade cielenej komunikácie s klientami.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

14. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 15.07.2020

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný.

Nastavenia cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies